• Tìm chúng tôi trên

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

20/07/2018 08:44:00 GMT+7

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

31/05/2018 10:15:00 GMT+7

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo Khoản 4, Điều 52 Luật chuyển giao công nghệ

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018

28/05/2018 14:29:00 GMT+7

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018

TIN NỔI BẬT

AL
AR