• Tìm chúng tôi trên

Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

29/03/2024 08:51:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Quyết định Số: 61/QĐ-KN,GCTVN&TS Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

14/03/2024 11:09:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 02 năm 2024,Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản Ban hành Quyết đinh Số:61/QĐ-KN,GCTVN&TS, Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Công văn: Về việc Triển khai Công văn số 128-CV/BTGĐUK ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ban Tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh

07/03/2024 15:30:00 GMT+7

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban hành Công văn só: 38-CV-DDUSSNN, Về việc Triển khai Công văn số 128-CV/BTGĐUK ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ban Tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Đắk Lắk

06/03/2024 08:22:00 GMT+7

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quyết định số: 10/2024/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nƣớc tỉnh Đắk Lắk

Công văn: Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

29/02/2024 10:12:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk Ban hành Công văn số: 592/SNN-KHTC Về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

29/02/2024 10:01:00 GMT+7

Ngày 20 tháng 2 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Kế hoạch số: 31/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Công văn: Về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

29/02/2024 09:48:00 GMT+7

Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn số: 552/SNN-VP Về việc triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

KẾ HOẠCH: Đảm bảo An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

29/02/2024 09:29:00 GMT+7

Ngày 26 tháng 2 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Kế hoạch Số: 551/KH-SNN: Đảm bảo An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NGHỊ QUYẾT: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

29/02/2024 09:17:00 GMT+7

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành nghị quyết Số: 04/2018/NQ-HĐND, Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

27/02/2024 15:14:00 GMT+7

ngày 26 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản, Ban hành Quyết định số: 58/QĐ-KN,GCTVN&TS, Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023

TIN NỔI BẬT