• Tìm chúng tôi trên

NGHỊ QUYẾT: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

29/02/2024 09:17:00 GMT+7

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành nghị quyết Số: 04/2018/NQ-HĐND, Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tài sản công

KẾ HOẠCH: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

21/02/2024 08:23:00 GMT+7

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, Ban hành kế hoạch Số: 19 /KH-KN,GCTVN&TS, Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Công văn: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

15/01/2024 10:11:00 GMT+7

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Công văn Số:105/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn: Về việc triển khai thực kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.

12/01/2024 08:29:00 GMT+7

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công văn Số: 4978/SNN-VP Về việc triển khai thực kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.

CHỈ THỊ: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

10/01/2024 15:31:00 GMT+7

Ngày 26 tháng 12 năm 2023 UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Chỉ thi số: 24/CT-UBND Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ...

10/01/2024 14:39:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quyết định Số: 5968/QĐ-BNN-PCVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

04/01/2024 13:58:00 GMT+7

Ngày 19/10/2020, Chính phủ, Ban hành Nghị định số:124/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

30/12/2023 09:57:00 GMT+7

Ngày 10/04/2019, Chính phủ, Ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Luật Tố cáo 2018

30/12/2023 09:43:00 GMT+7

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch Nước Ban hành số: 03/2018/L-CTN, Lệnh việc công bố Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO: triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2023

15/12/2023 15:48:00 GMT+7

Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Số:646 /BC-KN,GCTVN&TS, Báo cáo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2023

TIN NỔI BẬT