Kế Hoạch: Về việc triển khai Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.(*127)

Cập nhật lúc: 01/07/2024