• Tìm chúng tôi trên

Lịch sử hình thành và phát triển

11/08/2016 09:52:17 GMT+7

Ngày 29 tháng 3 năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định số 543/QĐ – UB thành lập lại Trung tâm Khuyến nông ĐắkLắk trên cơ sở tách nhiệm vụ Khuyến nông từ Trung tâm Khuyến nông và Giống cây trồng vật nuôi trực thuộc sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn ĐắkLắk.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN TỈNH ĐĂK LĂK

Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác Khuyến nông, Khuyến lâm, Khuyến ngư; phát triển giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

1. Lịch sử hình thành

Được thành lập vào ngày 20/01/1993, theo quyết định số 56/QĐ-UB, ngày 20/01/1993 của UBND tỉnh Đắk Lắk; đến năm 1998 Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk hoàn thành công tác xây dựng 19 trạm Khuyến nông huyện, thành phố trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/03/ 1998, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 352/QĐ-UB, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk tuyển dụng và đào tạo được 114 khuyến nông viên đầu tiên của tỉnh.

Năm 2001, tại Quyết định số 3297/2001/QĐ-UB, ngày 29/10/2001, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk được giao thêm chức năng về công tác giống của tỉnh, thành lập Trung tâm Khuyến nông và Giống Cây trồng - Vật nuôi Đắk Lắk.

Năm 2002, theo quyết định số 69/2002/QĐ-UB, ngày 09/05/2002 của UBND tỉnh Đắk Lắk, các Trạm Khuyến nông trực thuộc về UBND cấp huyện quản lý.

Tháng 1/2004, sau khi tách tỉnh, hệ thống Khuyến nông Đắk Lắk gồm Trung tâm Khuyến nông và giống Cây trồng - Vật nuôi và 13 Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Năm 2005, theo quyết định số 543/QĐ-UB, ngày 29/03/2005, tách chức năng về công tác giống, thành lập lại Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk với cơ cấu tổ chức gồm:

- Ban giám đốc gồm đồng chí giám đốc và các phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Huấn luyện - Đào tạo

+ Phòng Cây Trồng

+ Phòng Vật Nuôi

Ngày 22 tháng 12 năm 2011 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện bằng kế hoach: 2063/KH-UBND về xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk, đến nay mạng lưới Khuyến nông viên cơ sở đã được xây dựng với 208 Khuyến nông viên cấp xã, hơn 2.100 Cộng tác viên khuyến nông thôn buôn.

Năm 2019, theo quyết định số 1421/QĐ-SNN, ngày 09/12/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản với cơ cấu tổ chức gồm:

- Ban giám đốc gồm 01 đồng chí giám đốc và 02 phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp

+ Phòng Đào tạo - Truyền thông

+ Phòng Kỹ thuật

+ Phòng Sản xuất - Dịch vụ

Hiên nay Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk có 51 biên chế, trong đó trình độ Đại học và trên đại học: 45 người, trình độ khác 03 người.

2.  Một số thành tựu nổi bật

Ngay từ ngày đầu thành lập Khuyến nông Đắk Lắk bám sát các chương trình mục tiêu của tỉnh: Chương trình xóa đói giảm nghèo, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới,…, tham gia triển khai hiệu quả các chương trình dự án Khuyến nông của Trung ương, địa phương và các dự án hợp tác quốc tế của chính phủ triển khai trên địa bàn tỉnh, tập thể Cán bộ, viên chức của đơn vị kiên trì bám địa bàn, tích cực chuyển giao nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cho nông dân thông qua các lớp tập huấn cho nông dân, xây dựng mô hình trình diễn, tổ chức hội thảo đầu bờ, đầu chuồng, tư vấn khuyến nông, tổ chức các hội thi, đội thi, diễn đàn nông nghiệp, …

Với phương châm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk luôn chú trọng xây dựng năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Khuyến nông các cấp, xác định và đáp ứng các nhu cầu thiết thực của nông dân, lựa chọn phương pháp triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các chương trình khuyến nông được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đem lại những kết quả tích cực, đã tạo ra các chuyển biến lớn về năng suất, chất lượng của các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh.

Về xây dựng hệ thống: Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã chủ động tham mưu xây dựng mạng lưới Khuyến nông các cấp trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay hệ thống Khuyến nông của tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện đến các thôn (buôn) có sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Về công tác Thông tin – Tuyên truyền: Được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác Khuyến nông, được triển khai với nhiều hình thức: Trang thông tin điện tử “Khuyến nông Đắk Lắk”, tờ rơi, sách, băng đĩa kỹ thuật, Hội thi, Diễn đàn nông nghiệp, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng… qua đó các chủ trương, chính sách của Đảng về nông nghiệp, tiến bộ kỹ thuật mới, những điển hình sản xuất tiên tiến, các thông tin về ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất thường xuyên được cập nhật và chuyển tải đến cán bộ khuyến nông và nông dân trên toàn tỉnh.

Về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và tập huấn nông dân: Luôn đổi mới về phương pháp và nội dung, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thông tin, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân, giúp nông dân giải quyết những khó khăn trong thực tế sản xuất. Hiện nay, mỗi năm có hơn 20 nghìn lượt cán bộ, nông dân tham gia các lớp tập huấn Khuyến nông, qua đó các tiến bộ kỹ thuật phổ biến rộng khắp trên địa bàn các vùng nông thôn toàn tỉnh.

Về công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của chính phủ: Để trang bị cho nông dân những kiến thức kỹ thuật và kỹ năng cơ bản để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa do nông dân sản xuất đặc biệt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk tham gia công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn từ năm 2012, hàng năm tổ chức 3-4 lớp dạy nghề cho khoảng 100 nông dân tham gia.

Về cây lương thực: Tập trung khuyến cáo đưa giống ngô lai, giống lúa mới vào sản xuất, sau 10 năm từ ngày thành lập, cây ngô lai trở thành cơ cấu giống sản xuất chính của nông dân, chiếm trên 90% diện tích gieo trồng ngô, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân đạt được mục tiêu trên một triệu tấn lương thực quy thóc, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh.

Về cây công nghiệp: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển các loại cây công nghiệp thế mạnh như: Tiêu, ca cao, điển hình là cây cà phê, đó là áp dụng các biện pháp thâm canh nâng cao năng xuất như tưới nước, bón phân, làm cành, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh hại, ... góp phần đưa năng suất cà phê của Đắk Lắk lên đứng đầu toàn quốc và thế giới. Hiện nay đang tập trung xây dựng các mô hình phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Về Chăn nuôi:

Đã chuyển giao nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi như cải tạo đàn bò, nuôi gà thả vườn, nạc hóa đàn heo, thỏ Newzeland, Nuôi cá ao thâm canh ... góp phần thay đổi cơ cấu giống vật nuôi, nâng cao tầm vóc, chất lượng đàn vật nuôi của tỉnh, hiện nay đang tích cực triển khai các mô hình chăn nuôi gắn với “an toàn sinh học”, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm rủi ro trong chăn nuôi.

Cùng với sự chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng xuất vật nuôi, Trung tâm Khuyến nông chú trọng đến các chương trình phát triển công trình khí sinh học, đệm lót sinh học, giải quyết tốt vấn đề môi trường trong phát triển chăn nuôi.

Về Khuyến lâm: Tham gia chuyển giao trồng rừng sản xuất cho nông dân được giao đất giao rừng.

Về Khuyến công: Chuyển giao công nghệ máy sấy nông hộ, máy gặt đập liên hợp, giúp nông dân nâng cao hiệu quả trong thu hoạch và sơ chế nông sản sau thu hoạch.

Cán bộ khuyến nông Đắk Lắk luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, kết quả của công tác khuyến nông trong thời gian qua được bà con nông dân và xã hội công nhận, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm 2005; Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng bằng khen năm 1997, 1998, 2005 và 5 năm công tác khuyến nông 1993 – 1998; cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 2017, nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các tin khác

  TIN NỔI BẬT

  • GIỐNG LÚA THUẦN TBR 225 CHO VỤ MÙA BỘI THU TẠI ĐẮK LẮKGIỐNG LÚA THUẦN TBR 225 CHO VỤ MÙA BỘI THU TẠI ĐẮK LẮK

   Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, Trung tâm Khuyến nông - Giống Cây trồng, vật nuôi và Thủy sản triển khai “Mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao TBR225”.

  • HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA GIỐNG TẠI TRẠI GIỐNG LÚA HÒA XUÂN, VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA GIỐNG TẠI TRẠI GIỐNG LÚA HÒA XUÂN, VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019-2020

   Nhằm khắc phục tình trạng hằng năm vẫn sản xuất lúa thương phẩm, trại Giống lúa Hòa xuân trực thuộc trung tâm Khuyến Nông- Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản đã liên kết sản xuất lúa giống với doanh nghiệp sản xuất lúa giống và bao tiêu sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân.

  • Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động khuyến nôngHội thảo quốc tế về hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông

   Với mục đích để khuyến nông trờ thành cánh tay nối dài giữa nông dân và doanh nghiệp với nguyên tắc cơ bản nhất:“Người hưởng lợi nhiều nhất là người nông dân”, đồng thời đổi mới cách tiếp cận hoạt động khuyến nông, tập trung mọi nguồn lực, làm tốt công tác xã hội hóa khuyến nông để phát huy tối đa tiềm lực ở cả hai khối công - tư, góp phần vào quá trình đổi mới hệ thống khuyến nông,”. Ngày 18-19/6/2020, tại Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo quốc tế về hợp tác PPP trong hoạt động khuyến nông.

  • Kỹ thuật nuôi cá diêu hồng trong lồng bè trên sông và hồ chứaKỹ thuật nuôi cá diêu hồng trong lồng bè trên sông và hồ chứa

   Tỉnh Đăk Lăk hiện có khoảng 42.000 ha diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thủy sản.Trong đó, về tiềm năng để phát triển nuôi cá lồng bè tại tỉnh nhà rất lớn: 550 công trình thủy lợi lớn và vừa;có khoảng 441 hồ chứa tự nhiên và nhân tạo, với tổng diện tích mặt thoáng khoảng 8.930 ha. Bởi vậy, trong những năm qua Trung tâm Khuyến nông – Giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện nhiều mô hình nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa. Trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè trên sông và hồ chứa tại huyện EaKar. Mô hình sẽ giúp bà con tận dụng tối đa mặt nước, từng bước đa dạng hóa vật nuôi có giá trị kinh tế cao và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

  • GIỐNG CÀ PHÊ LAI ĐA DÒNG (TRS1), GIỐNG TỐT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH TÁI CANH CÂY CÀ PHÊGIỐNG CÀ PHÊ LAI ĐA DÒNG (TRS1), GIỐNG TỐT PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ

   Hiện nay, việc sản xuất giống cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến bộ nhằm cung cấp cho nông nghiệp các loại giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là vấn đề cần thiết và có vai trò quan trọng.

  • GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN RUỘNG LÚA BẤP BÊNHGIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN RUỘNG LÚA BẤP BÊNH

   Từ thành quả kế thừa của năm Vụ Đông xuân 2018 – 2019. Trong Vụ Đông xuân 2019 – 2020 Trung tâm Khuyến nông, Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản tiếp tục triển khai đến người dân tại Thôn hợp thành, Xã Cư Huê - Huyện EaKar triển khai “Mô hình bí đỏ Super gold star 999” với quy mô gồm 05 hộ tham gia với diện tích 05ha. Giống bí đỏ Super gold star 999 sau khi được trồng đã sinh trưởng và phát triển tốt trên chân ruộng thiếu nước

  AL
  AR