• Tìm chúng tôi trên

Chi bộ TTKN- 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/08/2016 15:50:26 GMT+7

việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức để phấn đấu học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Trung Tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã được cấp ủy Chi bộ quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

  Nhận thức được mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ công tác được cấp trên giao. Do vậy việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức để phấn đấu học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ở Trung Tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã được cấp ủy Chi bộ  quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

        Chương trình hành động xuyên suốt của chi bộ và cơ quan Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk trong 5 năm qua gắn với lời Bác dạy  “Là Cán bộ canh nông thì phải hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân (mà số đông là nông dân ) thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ" để phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là sau khi Chi bộ tổ chức, kiểm điểm  thực hiện Nghị quyết TW4 về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” tại chi bộ. Từ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4  Chi bộ đã đề ra chuẩn mực phấn đấu của người cán bộ khuyến nông trong thời gian qua là:  “Đồng hành với bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới ”.  

         Với suy nghĩ  “để dân biết, dân tin, dân làm theo”, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác khuyến nông  xác định hành động làm theo Bác phải là sự tiên phong, gương mẫu, phải “miệng nói, tay làm”, kiến thức gắn với thực hành; không nề hà khuya, sớm; nắng mưa, gắn bó mật thiết với đồng ruộng, gắn bó với đời sống và cách thức sản xuất của quần chúng nhân dân (mà đa số là nông dân). Do vậy khi triển khai các công việc của mình tại hiện trường ( ruộng - đồng, chuồng trại …cũng như tham gia vào các chương trình, dự án phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn ) người cán bộ Khuyến nông  chúng tôi xác định là phải mẫu mực và nghiêm túc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính”.. không quan liêu, nhũng nhiễu, lãng phí trong sản xuất, biết cách tiếp cận, lắng nghe, biết truyền đạt những kiến thức canh tác mới  để giúp cho bà con nông  dân áp dụng thành công những tiến bộ kỹ thuật để cải thiện và nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi, và nhân rộng có hiệu quả tạo ra nhiều những sản phẩm có giá trị phục vụ cho đời sống xã hội từ trên mảnh đất của mình.

         * Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương tại chi bộ đã thể hiện như sau :

    + Mỗi Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và báo cáo cho chi bộ và các tổ chức đoàn thể biết để tạo điều kiện giúp đỡ việc thực hiện. Chi bộ đã xây dựng quy định chịu trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các phòng chuyên môn trong cơ quan.  

   + Công tác đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác của đảng viên hàng tháng thể hiện bằng việc (biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập và làm theo Bác; đồng thời giáo dục, góp ý, phê bình giúp đỡ những cán bộ đảng viên có sai phạm) . Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức với từng cá nhân. Đối với đảng viên thông qua nội dung kiểm tra đảng viên chấp hành chi bộ tập tập trung kiểm tra và giám sát  2 nội dung trọng tâm ( Trách nhiệm  cá nhân trên cương vị được giao; Thực hiện các nội dung Học và làm theo Bác) nhằm  nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ viên chức và đảng viên.

               Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động “ làm theo” tại chi bộ đã đạt những kết quả  quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội 9,10 của chi bộ.Việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành nghiêm túc hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước.

            Thông qua sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng  của cán bộ viên chức trong toàn cơ quan  đã tạo được sự gắn kết nhuần nhuyễn các hoạt động, chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và viên chức trong cơ quan. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Trong Cấp ủy, BGĐ, các phòng trung tâm đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao tinh thần ý thức phục vụ nhân dân, được sự ghi nhận của Đảng bộ sở, Đảng bộ khối cơ quan tỉnh qua những lần kiểm tra tại chi bộ đã góp phần củng cố niềm tin của Cán bộ viên chức của trung tâm khuyến nông trong giai đoạn khó khăn nhất.

          Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.(Công tác chuyển giao TBKT về vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào; Công tác cán bộ, xây dựng lực lượng khuyến nông ở các địa phương của cơ quan đã có những chuyển biến mạnh mẽ, Khuyến nông Đắk Lắk đã xây dựng hệ thống đến tận thôn,buôn ); Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy ; chính quyền và đoàn thể quan tâm. Việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, viên chức học tập và làm theo Bác; có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa của người cán bộ trên mặt trận Nông nghiệp. Nhiều cán bộ trẻ  đã dần trưởng thành và lớn lên từ phong  trào rèn luyện, thi đua đã được Chi bộ bồi dưỡng kết nạp và đề bạt bổ nhiệm vào đội ngũ cán bộ chủ chốt trong cơ quan đã tạo nên động lực phấn đấu và sự cổ vũ mạnh mẽ.

             5 năm qua ( 2010-2015) Chi bộ đều đạt và giữ vững  danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh ; cơ quan Trung  Tâm Khuyến nông liên tục giữ vững danh hiệu lao động xuất sắc  và cơ quan văn hóa, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao; được Bộ NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông  Quốc gia, UBND tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy khối và Đảng ủy Sở NN&PTNT khen tặng những phần thưởng thích đáng.

              Trong năm 2016 theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Việc “Học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ chí Minh” tại đơn vị được Cấp ủy quán triệt và tổ chức thực hiện trong toàn cơ quan. Với tinh thần chủ động, thiết thực, tránh  qua loa hình thức;  Cấp ủy, BGĐ, lãnh đạo các đoàn thể  đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, báo cáo cho cán bộ viên chức toàn đơn vị nắm rõ các nội dung ; bàn bạc, thảo luận  để thống nhất việc làm theo; cụ thể hóa các nội dung thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Xây dựng chương trình hành động của chi bộ và cơ quan.  Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, phải có chương trình công tác , chương trình hành động của cá nhân gắn với công tác xây dựng TCCS Đảng, xây chính cơ quan vững mạnh. Gắn với  nhiệm vụ chuyên ngành việc “ Làm theo”  Bác của chi bộ chúng tôi đề ra là “ Chủ động tiếp cận các nguồn lực tham gia các chương trình khuyến nông  để chuyển giao được những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đặc biệt là việc ứng dụng thành tựu Nông nghiệp công nghệ cao cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, làm tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các địa bàn một cách năng động phù hợp với đòi hỏi của thị trường  nhằm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Chú trọng việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn thật sự chất lượng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” của Đảng bộ đề ra đó là trách nhiệm, là quyết tâm của Chi bộ TTKN chúng tôi  trong việc làm theo Bác tại cơ quan

Ngô Nhân - Bí thư chi bộ TTKN

TIN NỔI BẬT

AL
AR